0957123837

เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

1.สมาชิกต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น

2.สมาชิกต้องไม่แอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นแอบอ้างสมัครสมาชิกจะถือเป็นความผิดซึ่งต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

3.Tutorsure.com เป็นเว็บไซต์สื่อกลางระหว่างนักเรียน/ผู้ปกครองกับติวเตอร์เท่านั้น ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการตกลงระหว่างนักเรียน/ผู้ปกครองกับติวเตอร์ทั้งหมด

4.Tutorsure.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการปฎิบัติตัวไม่เหมาะสม

5.ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิใน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้ง ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่

6.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ tutorsure.com ซึ่งทางเว็บไซต์จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวอย่างดีที่สุด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

7.Tutorsure.com สามารถทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า